Wingparent Webshop – Algemene Voorwaarden

 1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

1.1. De WINGPARENT Webshop wordt uitgebaat door Leon Furrow BVBA met zetel te 3540 Herk-de-Stad (België), Oppum 28, RPR Hasselt , BTW BE 0563 799 533 (hierna: “WINGPARENT”, “wij/ons”). Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van WINGPARENT en van de gebruikers van de WINGPARENT Webshop (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de WINGPARENT Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling. Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en WINGPARENT. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

WINGPARENT kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

1.2. Wij verkopen onze producten aan consumenten (We verkopen enkel aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.).

 1. Sluiten van een overeenkomst:

2.1. De presentatie van onze producten in de WINGPARENT Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten te bestellen. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 3).

2.2. De bestelprocedure in de WINGPARENT Webshop bestaat uit de volgende stappen:

Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop “Bestel en betaal veilig” heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.

Aan het einde van deze procedure kunt u uw bestelling afdrukken en/of opslaan; een overzicht van uw bestelling vindt u steeds terug onder uw persoonlijke account in “Account”.

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat uw bestelling bij ons is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt door ons aanvaard doordat wij de producten leveren. De bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.

2.3. WINGPARENT heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

 1. Beschikbaarheid van producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt dienaangaande onverwijld bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 6).

 1. Levering:

4.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de WINGPARENT Webshop de levering toestaat, nl. België.

4.2. U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: afhaling in een WINGPARENT-afhaalpunt.

Afhaling in een WINGPARENT-afhaalpunt:

U kunt uw bestelling gratis laten leveren in een WINGPARENT-afhaalpunt van uw keuze (n.v.d.r. in België) en deze zelf ophalen binnen de opgegeven tijd die vermeld wordt in de e-mail met de bevestiging van het moment van afhaling nadat u door ons per e-mail werd verwittigd dat uw bestelling werd geleverd. Bij niet-afhaling van de bestelling binnen deze termijn zal deze naar ons teruggestuurd worden, de prijs van de goederen zal niet terugbetaald worden.

Verzending is gratis tenzij er specifiek een vermelding is dat er geen gratis verzending is. In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

Indien u niet rechtstreeks op onze webshop bestelt maar via de website van externe partners, zal de verzendkost door de partner op diens website worden aangegeven.

4.3. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

4.4. Afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer één tot zesf werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn (de levertermijn kan afwijken). Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.5. Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met ons Customer Care Center. Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen. Werd uw bestelling reeds geleverd, dan kunt u deze terugsturen (zie punt 6 i.v.m. retourbeleid).

4.6. Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met ons Customer Care Center. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 30 dagen.

 1. Prijs en betaling:

5.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. WINGPARENT behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de WINGPARENT Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

5.2. Wij rekenen geen verzendkosten aan bij verzending naar een afhaalpunt tenzij specifiek verzendkosten worden vermeld.

5.3. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de WINGPARENT Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule via Mollie. Wij verwijzen ook naar ons Privacybeleid.

 1. Retourbeleid:

6.1. Onafhankelijk van uw recht op herroeping (zie punt 11) stellen wij u in de gelegenheid om de bij ons bestelde producten terug te sturen. Mits de originele prijskaartjes nog aan de producten zijn bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst ervan terugsturen. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Bij producten voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt het voorgaande alleen voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend.  Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Klant. Bij producten die koeling (frigo, diepvries) nodig hebben, is retour niet mogelijk omwille van het garanderen van de voedselveiligheid, deze producten blijven eigendom van de klant. Wij sturen deze producten naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

Voor klanten in België:

U kunt de producten door middel van het ingesloten retourdocument gratis terugsturen of brengen naar de WINGPARENT, Oppum 28, 3540 Herk-de-Stad met vermelding van je naam, telefoonnummer, klantnummer en factuurnummmer . Bij retour dient u de producten samen met een afdruk van uw bestelling aan de kassa aan te bieden in een winkel van uw keuze. U kunt de producten ruilen, een tegoedbon voor de waarde ervan bekomen of de prijs van de teruggebrachte producten laten terugbetalen, uitgezonderd de door u betaalde verzendkosten (indien verzendkosten van toepassing). Tot 14 dagen na ontvangst kan u soldenartikelen ruilen, een tegoedbon voor de waarde bekomen of de prijs van de teruggebrachte soldenartikelen laten terugbetalen, uitgezonderd de door u betaalde verzendkosten (indien verzendkosten van toepassing). Vanaf dag 15 kan u soldenartikelen enkel nog ruilen.  

Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.

6.2. Artikel 6.1. geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.

 

 1. Garantie:

7.1. Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek).

Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij WINGPARENT heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

7.2. In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

 

 1. Aansprakelijkheid:

8.1. Gebruik van de WINGPARENT Webshop:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

WINGPARENT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal WINGPARENT de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. WINGPARENT kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).

Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt.

WINGPARENT is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. WINGPARENT geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. WINGPARENT kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. WINGPARENT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

8.2. Algemeen over de aansprakelijkheid van WINGPARENT:

WINGPARENT is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van WINGPARENT is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

8.3. Gebruik van materiaal van de WINGPARENT Webshop:

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van WINGPARENT kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

 1. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

9.1. Wij hebben de WINGPARENT Webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de WINGPARENT Webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van WINGPARENT of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door WINGPARENT.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

9.2. Alle in de Webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en producten zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van WINGPARENT, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van WINGPARENT. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

 1. Toepasselijk recht & geschillen:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

 1. Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de termijn is verstreken.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan WINGPARENT, Leon Furrow BVBA, Oppum 28, 3540 Herk-de-Stad, België (E-mail: karen@wingparent.be):

“Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum”

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar WINGPARENT, Leon Furrow BVBA, Oppum 28, 3540 Herk-de-Stad, België (E-mail: karen@wingparent.be)

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden voor onze rekening nemen.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, behoudt WINGPARENT zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde producten moeten voorzien van de originele prijskaartjes, labels en verpakking worden teruggestuurd.

Herroeping geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens de klantspecificaties werden geproduceerd, noch voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiënische redenen (bijv. ondergoed, badkleding…).

 1. Privacy:

WINGPARENT erkent het belang van de privésfeer. Meer info over ons privacybeleid vindt u onder “Privacy”. Bij het gebruik van de WINGPARENT Webshop aanvaardt de Klant dit privacybeleid. Door online in de WINGPARENT Webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

 1. Contactgegevens:

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij ons Customer Care Center.

Mail naar karen@wingparent.be.

Of bel:+32 496 35 37 40

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 23 juni 2018